Programa

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
 

DĖL PRIEŠINĖS LIAUKOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS FINANSAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 14 d. Nr. V-973

Vilnius
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 61 straipsniu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 ir 25 straipsniais (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2005 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 9/7 ir 2005 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 11/5:

1. T v i r t i n u:

1.1. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą (pridedama);

1.2. Informacinio pranešimo formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugų bazinės kainos skaičiuojamos prilyginant vieną balą vienam litui.

3. S u d a r a u Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos administravimo grupę:

Feliksas Jankevičius – Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Onkourologijos skyriaus vedėjas (grupės pirmininkas),

Tonaras Bekeris – VšĮ Šiaulių ligoninės Urologijos skyriaus vedėjas,

Aldona Gaižauskienė – Lietuvos sveikatos informacijos centro direktorė,

Mindaugas Jievaltas – VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Urologijos klinikos vadovas,

Vytautas Kasiulevičius – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Bendrosios praktikos gydytojo centro direktorius,

Juozas Kurtinaitis – Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Vėžio registro skyriaus vedėjas,

Audronė Mazurkienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos skyriaus vyr. specialistė,

Albertas Ulys – Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Onkourologijos skyriaus gydytojas.

4. P a v e d u Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį kontroliuoti įsakymo vykdymą.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                                  ŽILVINAS PADAIGA

______________
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu

Nr. V-973
 

PRIEŠINĖS LIAUKOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS FINANSAVIMO

PROGRAMA
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 

1. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa (toliau – programa) numato priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos priemonių, kurių efektyvumas pagrįstas medicinos mokslo įrodymais, įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje.

2. Programos tikslas – pagerinti ankstyvųjų priešinės liaukos vėžio stadijų diagnostiką, taikyti radikalius priešinės liaukos vėžio gydymo metodus, siekiant pailginti sergančiųjų išgyvenamumo trukmę bei sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl šios ligos.

3. Programos uždaviniai:

3.1. nustatyti asmenis, kuriems įtariamas priešinės liaukos vėžys, ir siųsti juos konsultuotis pas specialistą;

3.2. diagnozuoti ankstyvosios stadijos priešinės liaukos piktybinį naviką;

3.3. skatinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus plėtoti ankstyvąją priešinės liaukos piktybinių navikų diagnostiką;

3.4. skatinti šiuolaikinių priešinės liaukos piktybinių navikų ankstyvosios diagnostikos metodų taikymą;

3.5. gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą priešinės liaukos piktybinių navikų ankstyvosios diagnostikos srityje.

4. Programos priemonės apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

5. Programa yra tęstinė.
 

II. PROGRAMOS PRIEMONĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 
6. Programos priemonės:

6.1. informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (toliau – PSA) nustatymo paslauga;

6.2. urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga.

7. Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugų teikimą organizuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – PASPĮ).

8. Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga apima:

8.1. įsakymu patvirtintos formos informacinio pranešimo įteikimą pasirašytinai;

8.2. pokalbį su pacientu apie priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos priemones, PSA tyrimo reikšmę ir tolesnius veiksmus, jei nustatomas PSA kiekiopadidėjimas;

8.3. PSA kiekio kraujo serume nustatymą;

8.4. PSA tyrimo rezultato įvertinimą;

8.5. paciento siuntimą konsultuotis pas urologą (atlikti priešinės liaukos biopsiją), jeigu PSA kiekis viršija 3 ng/ml.

9. Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga teikiama vyrams nuo 50 iki 75 metų ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu.

10. Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga apmokama šios programos nustatyta tvarka ir teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

11. Suteikta informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga registruojama asmens ambulatorinio gydymo kortelėje (forma 025-1/a).

12. Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga teikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti ambulatorines urologijos paslaugas.

13. Pacientus siunčia konsultuotis pas urologą ir atlikti priešinės liaukos biopsiją PASPĮ gydytojai.

14. Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga teikiama pacientams, kurių PSA kiekis 3 ng/ml ir didesnis.

15. Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga apima:

15.1. digitalinį rektalinį tyrimą;

15.2. transrektalinę prostatos biopsiją, kontroliuojamą ultragarsu (ne mažiau kaip 6 stulpeliai);

15.3. prostatos tūrio matavimą;

15.4. biopsinės medžiagos histologinį ištyrimą;

15.5. paciento informavimą apie biopsijos rezultatus ir supažindinimą su tolesne profilaktika ar siuntimą gydyti.

16. Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga registruojama asmens ambulatorinio gydymo kortelėje (forma 025-1/a).

17. Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga apmokama šios programos nustatyta tvarka ir teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

 

III. PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS

 

18. Nustatomos tokios paslaugų bazinės kainos:

18.1. informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga – 29,8 balo;

18.2. urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga – 378,1 balo.

 

IV. PROGRAMOS PRIEMONIŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

19. Teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) už šios programos 6 punkte išvardytas priemones, atitinkančias II skyriuje nurodytas šių priemonių apimtis, moka bazinėmis kainomis.

20. Per ataskaitinį laikotarpį suteiktas programoje numatytas paslaugas TLK apmoka šia tvarka:

20.1. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, PASPĮ iki kito mėnesio 10 dienos teikia TLK ataskaitą, kurioje nurodomas per ataskaitinį laikotarpį suteiktų informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugų kiekis ir mokėtina suma. Į ataskaitą paslauga gali būti įtraukta tik tuo atveju, jei buvo įvykdytos visos šios tvarkos 8 punkte numatytos sąlygos, t. y. nustatytas PSA kiekis.

20.2. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, asmens sveikatos priežiūros įstaiga iki kito mėnesio 10 dienos teikia TLK ataskaitą, kurioje nurodomas per ataskaitinį laikotarpį suteiktų urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslaugų kiekis bei mokėtina suma. Į ataskaitą paslauga gali būti įtraukta tik tuo atveju, jei įvykdytos visos 15 punkte numatytos sąlygos.

20.3. Įvertinusi gautus duomenis, TLK teikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos lėšų programos priemonėms vykdyti paraišką.

20.4. TLK, gavusi lėšas programos priemonėms vykdyti, priima apmokėti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktas sąskaitas.

 

V. PROGRAMOS VYKDYMO RODIKLIAI, EFEKTYVUMO KRITERIJAI IR REZULTATŲ VERTINIMAS

 

21. Programos vykdymo rodiklius, rezultatus ir efektyvumą pagal nustatytus kriterijus vertina, siūlymus dėl programos vykdymo teikia Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos administravimo grupė (toliau – administravimo grupė).

22. Programos vykdymo rodikliai:

22.1. asmenų, kuriems per ataskaitinį laikotarpį PASPĮ suteikė informaciją apie galimybę dalyvauti patikroje dėl priešinės liaukos vėžio, skaičius;

22.2. per ataskaitinį laikotarpį PASPĮ suteiktų informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugų skaičius;

22.3. asmenų, kuriems per ataskaitinį laikotarpį nustatytas PSA kiekis 3 ng/ml ir didesnis, skaičius;

22.4. asmenų, per ataskaitinį laikotarpį gavusių siuntimą konsultuotis pas urologą ir atlikti prostatos biopsiją, skaičius;

22.5. asmenų, kurie per ataskaitinį laikotarpį kreipėsi į urologą dėl konsultacijos ir prostatos biopsijos, skaičius;

22.6. per ataskaitinį laikotarpį suteiktų urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslaugų skaičius.

23. Programos efektyvumo kriterijai:

23.1. asmenų, kuriems per ataskaitinį laikotarpį pirmą kartą buvo diagnozuotas priešinės liaukos vėžys, skaičius;

23.2. asmenų, kuriems per ataskaitinį laikotarpį pirmą kartą buvo diagnozuotas T1 ir T2 stadijų priešinės liaukos vėžys, skaičius;

23.3. programoje dalyvaujančių asmenų mirtingumo, susijusio su priešinės liaukos vėžiu, dinamika, palyginti su visos Lietuvos vyrų mirtingumu nuo šios ligos.

24. Administravimo grupė atlieka programos rezultatų vertinimą pagal jos vykdymo rodiklius ir efektyvumo kriterijus ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

25. Programos rezultatų ir efektyvumo ataskaitas administravimo grupė teikia Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-973

 
________________________________________________________

(pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

________________________________________________________
(kodas, adresas, telefonas)
 

Gerbiamasis _________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
 
_____________________Nr.________
                                                                                                                                                                            (data)
 

Kreipiamės į Jus pranešdami, kad pradedama vykdyti Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa, pagal kurią numatoma atlikti gyventojų sveikatos patikrą.

 

Kviečiame Jus dalyvauti šioje patikroje.

 

Kodėl vykdoma ši patikra, kaip ji atliekama, koks jos tikslas ir kodėl jos reikia?

 

Priešinės liaukos (prostatos) vėžys yra dažniausia vyrų onkologinė liga Lietuvoje. Kiekvienais metais nustatoma apie 2000 naujų ligos atvejų ir šis skaičius kasmet didėja. Jei nustatomas ankstyvųjų stadijų priešinės liaukos vėžys, jo gydymas gali būti efektyvus. Deja, pacientas ilgą laiką nejaučia jokių ligos simptomų, todėl dažnai (Lietuvoje apie 50 proc. atvejų) aptinkamas vėlyvųjų stadijų priešinės liaukos vėžys, kurio visiškai išgydyti nebeįmanoma.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos tikslas – kuo anksčiau nustatyti prostatos vėžį. Todėl kasmet reguliariai turėtų būti tikrinama 50–75 m. vyrų prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentracija kraujyje, pagal kurią galima numatyti ankstyvosios stadijos prostatos vėžį. Tai leistų šią ligą efektyviai gydyti ir pasiekti, kad pacientas visiškai pasveiktų. Jei nustatytas PSA kiekis bus 3 ng/ml ar didesnis, pacientas bus siunčiamas konsultuotis pas urologą ir atlikti prostatos biopsiją. Padidėjęs PSA kiekis leidžia tik iš anksto nuspėti prostatos vėžį. Prostatos biopsija yra vienintelis būdas objektyviai patvirtinti prostatos vėžio diagnozę.

Patikros metu nemokamai nustatoma PSA koncentracija kraujyje, prireikus pacientą konsultuoja urologas ir atliekama priešinės liaukos biopsija, gali būti paskirtas reikiamas gydymas.

Jei kiltų neaiškumų dėl dalyvavimo patikroje, Jūs galite pasikonsultuoti su šeimos (bendrosios praktikos) gydytoju.

 

Tad kviečiame Jus atvykti į

_______________________________________________________________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, kabineto Nr.)

pas gydytoją___________________________________profilaktiškai pasitikrinti dėl priešinės liaukos vėžio.

                                                                                                            (vardas ir pavardė)

 
Gydytojo darbo laikas:
 

pirmadienį _______________ ;

antradienį ________________;

trečiadienį ________________;

ketvirtadienį ______________;

penktadienį _______________.

 

Atvykimo datą ir laiką galite suderinti tel. ____________________________________.

 

Primename, kad patikra dėl priešinės liaukos vėžio visiškai apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, pacientui primokėti nereikia.

 

________________________________                       ___________________    _______________________

(informacinį pranešimą įteikusio darbuotojo pareigų pavadinimas)                                           (parašas)                                                                                                     (vardas ir pavardė)

 

Informacinį pranešimą gavau

_________________________

                                    (parašas)

_________________________
                             (vardas ir pavardė)

_________________________

                                      (data)

______________
 
Prevencinėms sveikatos programoms papildomos lėšos. VLK informacija...
 

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

„DĖL PRIEŠINĖS LIAUKOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS FINANSAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M.
 GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-973 "DĖL PRIEŠINĖS LIAUKOS VĖŽIO
 ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS FINANSAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO"
              PAKEITIMO
                
        2012 m. lapkričio 15 d. Nr. V-1038
               Vilnius
  
  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos
ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V-973 "Dėl Priešinės
liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo  programos
patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 152-5617; 2010, Nr. 93-4926):
  1. Išdėstau 3 punktą taip:
  "3. Sudarau Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos
finansavimo programos koordinavimo grupę:
  Feliksas Jankevičius - VšĮ Vilniaus universiteto  ligoninės
Santariškių  klinikų Urologijos centro direktorius  (grupės
vadovas);
  Tonaras Bekeris - VšĮ Respublikinės Šiaulių  ligoninės
Urologijos skyriaus vedėjas;
  Inga Cechanovičienė - Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens
sveikatos departamento Bendrosios medicinos pagalbos  skyriaus
vyriausioji specialistė;
  Romualdas  Gurevičius  - Higienos instituto   Sveikatos
informacijos centro vadovas;
  Mindaugas Jievaltas - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninės VšĮ Kauno klinikų Urologijos klinikos vadovas;
  Vytautas Kasiulevičius - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų Šeimos medicinos centro direktorius;
  Jovita  Paliliūnaitė - Valstybinės ligonių kasos  prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Paslaugų ekspertizės, metodinio
vadovavimo ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė;
  Giedrė Smailytė - Vilniaus universiteto Onkologijos instituto
Vėžio kontrolės ir profilaktikos centro vadovės pavaduotoja;
  Albertas Ulys - Vilniaus universiteto Onkologijos instituto
Onkochirurgijos centro gydytojas;
  Gediminas Žižys - Lietuvos sergančiųjų prostatos  vėžiu
draugijos prezidentas."
  2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Priešinės liaukos vėžio
ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje įrašau 21, 24 ir
25  punktuose  vietoj  žodžių  "administravimo"   žodžius
"koordinavimo".
  
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS           RAIMONDAS ŠUKYS


 

 

Sprendimas: Rokas seo