Tikslai

      

Draugijos veiklos tikslai yra:

 • telkti prostatos vėžio pacientus ir kitus asmenis į Draugiją, vienyti Lietuvos Respublikos asmenis, suinteresuotus rūpintis prostatos vėžio pacientų teisėtais reikalavimais ir jų gyvenimo kokybe;
 • atstovauti Draugijos narių interesus ir juos ginti, koordinuoti savo narių veiklą;
 • bendradarbiauti ir su kitomis organizacijomis, įmonėmis, valstybės ir savivaldybių įstaigomis, sprendžiant prostatos vėžio pacientų aprūpinimo medikamentais, sveikatos tyrimų, gydymo, reabilitacijos reikalus;
 • rūpintis prostatos vėžio pacientų gyvenimo kokybės, psichologinės ir socialinės adaptacijos gerinimo problemomis;
 • propaguoti vyrų tarpe sveiko gyvenimo būdo normų laikymosi privalumus ir jų įtaką susirgimų prostatos vėžiu prevencijai, praktikuoti kartu su kitomis pacientų ir medicinos darbuotojų asociacijomis tematines konferencijas išvažiuojamąsias sesijas, seminarus;
 • siekti, kad visuomenė būtų plačiai ir reguliariai informuojama apie prostatos vėžio ankstyvos diagnostikos ir prostatos susirgimų kontrolės priemones;
 • aiškintis prostatos vėžio pacientų nuomonę apie jiems privalomų paslaugų teikimo organizavimą, prieinamumą, domėtis ir viešai skelbti rezultatus apie teikiamų paslaugų kokybe,
 • telkti visuomenės pastangas prostatos vėžio pacientų problemoms spręsti;
 • teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms pasiūlymus dėl prostatos vėžio pacientams privalomų medicinos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo;
 • kaupti ir skleisti informaciją apie prostatos vėžį ir jo gydymą, organizuoti įvairius renginius, susijusius su prostatos vėžio diagnostika, gydymu ir kitomis sritimis;
 • informuoti visuomenę apie prostatos vėžio pacientų problemas ir esant reikalui inicijuoti pagalbos pacientams teikimą;
 • dalyvauti ligonių ir sveikatos apsaugos tarptautinių organizacijų veikloje;
 • skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius;
 • palaikyti ryšius su medicinos mokslo, klinikinėmis, farmacinėmis ir kitomis medicinos įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • užmegzti tarptautinius ryšius, įstoti į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas;
 • savarankiškai arba bendradarbiaujant su partneriais rengti ir vykdyti programas, kuriomis siekiama įgyvendinti Draugijos tikslus.

 

 

Sprendimas: Rokas seo